این کتاب ها در بخش 2 Vocabulary / IELTS – page  به شما معرفی می شوند.

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس برای گرفتن نمرات بالاتر از 7 آیلتس
Cambridge English Vocabulary for IELTS Advanced

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس برای گرفتن نمرات بالاتر از 7 آیلتس

کتابی ایده آل برای self-study  و تقویت واژگان
Build Your vocabulary 3

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس
Focus On Vocabulary 2

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس
Focus On Vocabulary 1

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس