سرویس محاسبه نمره Armani IELTS Calculator

سرویس محاسبه نمره IELTS Calculator به شما کمک میکند با توجه به تعداد پاسخ های صحیح تمارین خود در منزل به معادل نمره آیلتس خود در آن بخشها پی ببرید. برای این امر کافیست slider را به سمت راست حرکت دهید تا روی عدد تعداد پاسخ های صحیح شما قرار گیرد. معادل نمره آیلتس شما در کادر مورد نظر نمایش داده خواهد شد. از این سرویس برای بخشهای زیر در آزمون آیلتس می توانید کمک بگیرید:

Listening --> 0

Reading (GT) --> 0

Reading (AC) --> 0

سرویس محاسبه نمره تقریبی کل
Armani IELTS Calculator

با استفاده از این سرویس میتوانید با داشتن چهارنمره خود در مهارتهای اصلی آزمون آیلتس (Speaking, Listening, Reading,Writing) به نمره کل میانگین خود در آزمون آیلتس (overall score) پی ببرید.

نمره‌های خود را وارد کنید

Speaking

Writing

Reading

Listening

نمره‌های خود را وارد کنید