این کتاب ها در بخش Listening / Elementary به شما معرفی می شوند.

بهبود مهارت های listening  و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking Intro

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

بهبود مهارت های listening  و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking 1

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening  آکادمیک
Contemporary Topics Intro

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking   آکادمیک
Academic Encounters 1

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره  سطح pre-intermediate
Tune In 2

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح pre-intermediate

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح پایه
Tune In 1

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح پایه

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Basic

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی