فرق بین« lend و borrow»

فرق بین« lend و borrow» چیست؟

دو کلمه lend و borrow از کلماتی هستند که زبان آموزان آن ها را به جای هم و به اشتباه استفاده می کنند. در اینجا باید دقت کرد که کلمه lend به معنای قرض دادن و کلمه borrow به معنای قرض کردن است. در ادامه این مطالب به طور کامل به فرق بین« lend و…