مکالمه انگلیسی «قرار ملاقات»

مکالمه انگلیسی «قرار ملاقات» + عبارات کاربردی

نحوه مکالمه انگلیسی «قرار ملاقات»  به گونه ای است که برای قرار گذاشتن با شخص یا شرکت اول باید اصول مکالمه قرار گذاشتن را به خوبی بیاموزیم تا در مکالمه دچار اشتباه یا مشکل نشویم و منظورمان را درست بیان کنیم. قرار ملاقات می تواند به چند صورت قرار ملاقات عاشقانه، قرار ملاقات دوستانه برای…