بیان انتظاری طولانی در گذشته، توسط گذشته کامل استمراری.

آموزش گرامر had been یا گذشته کامل استمراری

آموزش گرامرhad been  یا همان زمان گذشته کامل استمراری در حقیقت به عنوان زمان گذشته کامل پیشرونده شناخته می شود. این زمان از فعل نشان می دهد که عملی که در گذشته شروع شده است تا زمان دیگری در گذشته ادامه یافته است. درست برخلاف حال کامل استمراری که بیانگر عملی است که از گذشته…