پیشوندها و پسوندها در انگلیسی

پیشوندها و پسوندها در انگلیسی

سافیکس ها (Affixes) ، در دو دسته ی پیشوندها (prefixes) و پسوندها (suffixes) قرار می گیرند. پیشوندها و پسوندها در انگلیسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. پیشوندها هماهنطور که از اسمشان پیداست قبل از لغت و پسوندها بعد از لغت می آیند. در این مقاله بیشتر با مفهوم پیشوندها و پسوندها در انگلیسی آشنا…