present perfect

گرامر present perfect

گرامر present perfect یکی از مهمترین گرامرها در زبان انگلیسی است زیرا کاربردهای بسیار رایجی دارد. تقریبا تمام انگلیسی زبانان هر روزه بارها از گرامر present perfect استفاده می کنند. زمان present perfect در لغت به معنی حال کامل می باشد. معادل این زمان در فارسی همان ماضی نقلی است. اگر بخواهیم برای مثل فعل…