آینده کامل استمراری

کاربرد زمان آینده کامل استمراری چیست؟

کاربرد زمان آینده کامل استمراری چیست؟   آینده کامل استمراری زمان آینده کامل استمراری، یکی دیگر از زمان هایی است که یادگیری آن برای کسی که می خواهد بر گرامر زبان انگلیسی تسلط کاملی داشته باشد لازم و ضروری است؛ در حالی که در زبان محاوره ای خیلی کاربرد ندارد. آینده کامل استمراری بر طول…