این کتاب ها در بخش IELTS/Coursebook +7 به شما معرفی می شوند.

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک
Mindset for IELTS Book 3

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک