این کتاب ها در بخش IELTS/Coursebook 6-7 به شما معرفی می شوند.

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک
Mindset for IELTS Book 2

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک