این کتاب ها در بخش IELTS/Coursebook 5-6 به شما معرفی می شوند.

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک
Mindset for IELTS Book 1

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک