این کتاب ها در بخش IELTS/Coursebook 4-5 به شما معرفی می شوند.

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک
Mindset for IELTS Foundation

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک