این کتاب ها در بخش Business English / Vocabulary به شما معرفی می شوند.

آموزش زبان انگلیسی برای رشته بازاریابی
Market Leader Marketing

آموزش زبان انگلیسی برای رشته بازاریابی

آموزش زبان انگلیسی برای رشته منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
Market Leader Human Resources

آموزش زبان انگلیسی برای رشته منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

آموزش لغات و تقویت مهارت writing در حوزه حسابداری و اقتصاد
Market Leader Accounting and Finance

آموزش لغات و تقویت مهارت writing در حوزه حسابداری و اقتصاد

منبع فوق العاده برای شروع یادگیری لغات بیزینسی
Business Vocabulary in use Elementary to pre-intermediate

منبع فوق العاده برای شروع یادگیری لغات بیزینسی

منبع فوق العاده یادگیری لغات بیزینسی
Business Vocabulary in use Advanced

منبع فوق العاده یادگیری لغات بیزینسی