این کتاب ها در بخش Business English / Vocabulary به شما معرفی می شوند.

Market Leader Marketing

آموزش زبان انگلیسی برای رشته بازاریابی

Market Leader Human Resources

آموزش زبان انگلیسی برای رشته منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

Market Leader Accounting and Finance

آموزش لغات و تقویت مهارت writing در حوزه حسابداری و اقتصاد

Business Vocabulary in use Elementary to pre-intermediate

منبع فوق العاده برای شروع یادگیری لغات بیزینسی

Business Vocabulary in use Advanced

منبع فوق العاده یادگیری لغات بیزینسی