این کتاب ها در بخش Business English / Course Book / Intermediate به شما معرفی می شوند.

Market Leader Pre-Intermediate

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی

Market Leader Intermediate

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی