این کتاب ها در بخش Business English / Course Book / Advanced به شما معرفی می شوند.

Market Leader Upper-Intermediate

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی

Market Leader Advanced

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی