این کتاب ها در بخش Business English / Course Book / Advanced به شما معرفی می شوند.

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی
Market Leader Upper-Intermediate

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی
Market Leader Advanced

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی