انواع مختلف رایتینگ، قالب های متفاوت ، پاراگراف بندی های گوناگون هر چیزی که لازمه برای نوشتن روتوی دوره دیدم. از خریدن 10 مدل کتاب بی نیاز شدم.