اولش یه مقدار سخت بود اما در آخر متوجه سخت گیری ها شدم و دیدم که چقدر کارایی من زیاد شد. تشکر میکنم