باور نمی کردم که بشه کل ساختار جملات مجهول رو در عرض 2 ساعت یاد بگیرم

فقط ممنونم