verb-patterns

الگوهای فعلی در زبان انگلیسی

الگوهای فعلی (Verb patterns) در زبان انگلیسی یکی از انواع چانک ­ها هستند و دانستن و رعایت آنها برای زبان­ آموزان بسیار مهم است. مشکل زبان­ آموزان این است که فعل ­ها را به صورت جدا جدا حفظ می­ کنند و نحوه استفاده آنها در جمله را بررسی نمی­ کنند. برای همین هنگامی که در…