صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی

چگونه در انگلیسی صفات تفضیلی و عالی بسازیم؟

چگونه در انگلیسی صفات تفضیلی و عالی بسازیم؟   Comparative and Superlative adjectives = صفات تفضیلی و عالی، گاهی لازم است که دو شی یا دو مکان و یا دو شخص را با یکدیگر مقایسه کنیم ( صفت تفضیلی) و گاهی نیز یک شخص، یک مکان و … را با کل اعضای گروه خود مقایسه کنیم…