تفاوت بین ایران و استرالیا

نزدیک به حدود چند میلیارد انسان بر روی این کره خاکی در حال زندگی کردن هستند. این افراد از قومیت ها و مذهب های مختلفی هستند. بنابراین بین آن ها از جنبه های مختلف فرهنگی شاهد تفاوت هستیم. مخصوصا در زمینه تعاملات اجتماعی بین ایران و استرالیا تفاوت هایی وجود دارد. اگر قصد زندگی در…