مهاجرت قبل از سن قانونی ممکن است؟

مهاجرت قبل از سن قانونی ممکن است؟

بسیاری از کشورهای جهان شرایط سنی خاصی را برای متقاضیان مهاجرت در نظر گرفته اند. اما این موضوع درباره همه کشورهای دنیا صدق نمی کند. البته پیشرفته ترین کشورهای توسعه یافته و صنعتی نظیر آلمان، سوئد، کانادا، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای دیگر شرایط سنی متفاوتی را در نظر گرفته اند. برای بررسی این…

جزئيات