کار جنرال در کانادا

کار جنرال در کانادا

افرادی که تازه به کانادا مهاجرت کرده اند و اقامت دائم کانادا را دارند، یا دانشجویانی که در کانادا اجازه دارند به مدت 20 ساعت در خارج از دانشگاه کار کنند، می توانند جهت جبران بخشی از هزینه های زندگی خود، کارهای جنرال یا عمومی انجام دهند. این کارها که در شهرهای بزرگ تر مانند…