افعال حسی (verbs of perception)

افعال حسی (verbs of perception)

افعال حسی (verbs of perception) در زبان انگلیسی به افعالی گفته می شود که حواس پنجگانه را توصیف می کنند. این افعال وصف کننده تجربه حس های فیزیکی انسانی هستند. افعالی مانند دیدن، شنیدن و حس کردن در نگاه اول عادی به نظر می رسند اما در زمینه نگارش پیشرفته نمی توان از کاربرد آن…