آموزش نقل قول مستقیم و غیرمستقیم در انگلیسی | Reported Speech

آموزش نقل قول مستقیم و غیرمستقیم در انگلیسی | Reported Speech

یکی از مسائل خیلی مهم برای هر زبان آموزی، استفاده صحیح از گرامر زبان هدف در مکالمه و به خصوص در نوشته ها و اسناد خود است. در این صورت هم به گفتار گویندگان بومی آن زبان نزدیک تر خواهد بود و هم این که کلام فرد اعتبار خود را از دست نمی دهد؛ بنابراین…