آموزش قیدهای تکرار در انگلیسی

آموزش قیدهای تکرار در انگلیسی

قیدها کلماتی هستند که معمولا حالت انجام یک فعل را مشخص می نمایند. قیدها انواع مختلفی دارند که یکی از رایج ترین آن ها در زبان انگلیسی، قیدهای تکرار است. این نوع قید معمولا تعداد دفعاتی که یک فعل اتفاق افتاده است را بیان می کند. به طور مثال زمانی که می گوییم ” احمد…