لیست افعال جدا شدنی

افعال جدا شدنی و افعال جدا نشدنی

افعال عبارتی جدا شدنی و جدا شدنی عبارتی یک فعل ترکیبی با حرف اضافه یا قید (یا هر دو) است. دو نوع افعال عبارتی وجود دارد. افعال عبارتی جدا شدنی را می توان با کلمات دیگر جدا کرد، در حالی که افعال عبارتی جدانشدنی را نمی توان با کلمات دیگر جدا کرد.   افعال جدا…