English-Phonetics-and-Phonology

آواشناسی در زبان انگلیسی

مبحث آواشناسی (Phonology) که مربوط به تلفظ و لحجه و آوای سخن می شود کمتر در کتاب های زبانی که در موسسات آموزش داده می شود مورد بررسی قرار می گیرد و اگر هم قسمتی از کتاب به آن پرداخته باشد متاسفانه برخی اساتید عزیز از آن ساده عبور می کنند و برای همین هم…