general english resources

منابع خودآموز زبان عمومی

یادگیری زبان انگلیسی در جامعه امروزی که ارتباطات بین انسان ها از هر زمان دیگری در تاریخ سریعتر و ساده تر است از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای ایجاد ارتباط بین خود و اشخاص دیگر در هر کشوری چه آن کشور انگلیسی زبان باشد چه نباشد باید از یک زبان مشترک بهره ببرید. امروزه…