انواع مختلف فعل ار انگلیسی

انواع فعل در انگلیسی

دانستن انواع فعل در انگلیسی می تواند ما را در شناخت ساختارهای زبانی بهتر کمک کند. در زبان انگلیسی یک کلمه می تواند انواع مختلفی داشته باشد که شامل فعل، اسم، صفت، قید، حرف اضافه، ضمیر و حرف ربط می باشند. هرکدام از این انواع لغت در انگلیسی خود به زیر شاخه های مختلفی تقسیم…