سبک های غالب یادگیری

سبک های غالب یادگیری ادراکی

شاید شما هم از اینکه فردی در خانواده تان سعی می کرده به روشی اشتباه و به زور اجبار، درسی را به شما بفهماند رنج برده باشید. این اتفاق در خانواده های قدیمی تر، با متوسط سطح سواد کمتر، بیشتر اتفاق می افتاد. هرچند امروزه هم شاهد این هستیم که برخی پدر و مادرها با…