فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی

فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی

فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی بسیار مورد تاکید اساتید با تجربه زبان انگلیسی قرار می گیرد، زیرا خیلی از اشتباهات رایج زبان آموزان در بکارگیری ساختارهای زبانی مربوط به این گرامر می شود. حال ساده و حال استمراری اولین زمان هایی هستند که در کتاب های زبان انگلیسی به زبان آموزان سطوح پایه…