English Grammar Passive Sentences

گرامر مجهول در انگلیسی

گرامر مجهول در انگلیسی کاربردهای متفاوت، رایج و در عین حال بسیار مهمی دارد. هر زبان آموزی که قصد دارد  در زبان انگلیسی به سطح بالایی برسد و آن را به صورت روان صحبت کند، باید ساختارهای گرامری مربوط به گرامر مجهول در زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرد. یادگیری این ساختارها فقط به…