راه های تقویت listening

استفاده از راه های تقویت listening کلیدی برای یادگیری بقیه مهارت های زبان

راه های تقویت listening، راه هایی ساده ولی در عین حال موثر برای تقویت مهارت های شنیداری در یادگیری زبان انگلیسی هستند. بدون توانایی درک گفتار انگلیسی، نمی توانید از آن استفاده هم کنید. یا به عبارت دیگر، شنیدن و گوش کردن درست، کلید یادگیری و استفاده از بقیه مهارت های زبان انگلیسی است. دوره…