The British Royal Family

IELTS Listening The British Royal Family ویدئوی زیر مناسب برای تقویت Listening و Reading آزمون آیلتس (IELTS) می باشد. دقت داشته باشید که شما برای آزمون آیلتس باید دایره لغات خود را در زمینه های متفاوت تقویت کنید. این ویدئو در مورد خانواده سلطنتی کشور بریتانیا می باشد، بعد از گوش دادن به این ویدئو باید…